Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

Usługodawca – Aleksandra Wejdelek-Bziuk, prowadząca działalność pod nazwą Kancelaria Adwokacka Aleksandra Wejdelek-Bziuk, NIP 113-27-13-660,  REGON: 147165477, ul. Hoża 50 m. 34A,00-682 Warszawa,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę z usługodawcą,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową 

Operator Płatności – PAYPRO Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, operator serwisu Przelewy24.pl

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://adwokatkobiet/regulamin.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, tj. świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Strona Sprzedażowa – strona internetowa, na której Usługodawca prowadzi sprzedaż dostępu do Usługi

 • Za pośrednictwem Strony Sprzedażowej, Usługodawca prowadzi sprzedaż dostępu do Usług.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony Sprzedażowej, a także prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Do skorzystania Usługi nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych niezbędnych przez urządzenie Usługobiorcy. Konieczny jest natomiast stały dostęp do Internetu, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, posiadanie adresu e-mail oraz rachunku bankowego.
 • Ewentualne warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danej Usługi.
 • Wszystkie ceny Usług podane na Stronie Sprzedażowej są cenami brutto.
 • Za pośrednictwem Strony Sprzedażowej, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę drogą elektroniczną polegającą na dostarczeniu treści cyfrowych.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony Sprzedażowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 • Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Stron Sprzedażowych. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Stron Sprzedażowych. Usługodawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Stron Sprzedażowych, a także usług Operatora Płatności wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.
 • Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług, Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@adwokatkobiet.pl. W reklamacji Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty elektroniczne oferowane przez Usługodawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jego praw autorskich do produktów elektronicznych oraz treści cyfrowych i może skutkować między innymi odpowiedzialnością cywilną.
 • W celu zakupu Usługi, Usługobiorca musi klikając w przycisk Kup teraz. Wówczas zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności, aby dokonać zapłaty za dostęp do Usługi.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi.
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz poniżej.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługę zgodnie z zawartą Umową. Jeżeli Usługobiorca stwierdzi niezgodność Usługi z umową, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie, czego żąda w związku z tą niezgodnością, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: kontakt@adwokatkobiet.pl
 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą tego samego środka komunikacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://polubownie.uokik.gov.pl.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 lipca 2019 r.